ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

โครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

โครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดโครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม การจัดโครงการครั้งนี้มี  นายชัยรักษ์   จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิด  นายสมบัติ สมจิต ผู้พิพากษา และนายภาสกร กุลภู่พรทิพย์ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้  มีผู้พิพากษาสมทบร่วมเป็นวิทยากร และมีนักเรียนจำนวน  ๑๔๐  คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการ  ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม   อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 


เอกสารแนบ