ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่  ๒๓ – ๒๔  สิงหาคม    ๒๕๖๑  นายชัยรักษ์   จยาวรรณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การสัมมนาเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒ ณ  โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ด้วยสำนักงานอธิบดีภาค ๗ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและมีความรักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


เอกสารแนบ