ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดโครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน  การจัดโครงการครั้งนี้มี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีผู้อำนวยการศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและมีนักเรียนจำนวน  ๑๑๙  คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์